Przedstawiciele sołectw gościli w buskim ratuszu 47 sołtysów gminy Busko-Zdrój w środę, 15 stycznia uczestniczyło w noworocznym spotkaniu z burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemarem Sikorą.

Gospodarz przywitał przybyłych sołtysów ciepłymi słowami, życząc im nie tylko wsparcia mieszkańców ale również dobrych pomysłów, których efektem będzie poprawa i budowa pozytywnego wizerunku gminy.

Środowe zebranie miało charakter podsumowujący działania gminy w 2013 r. na rzecz lokalnej społeczności. Uczestnikom przybliżono zasady gospodarki mieniem oraz procedury uzyskiwania pomocy w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest a także gospodarowania odpadami. Ważnym elementem spotkania było wyjaśnienie przez skarbnika Artura Tokarza wątpliwości związanych z inkasem podatków i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zadania, które zrealizowała gmina w ubiegłym roku miały szeroki zakres i zróżnicowaną formę. Dziś wszyscy korzystamy m.in.: z nowej i zmodernizowanej infrastruktury drogowej, poprawionej przestrzeni publicznej miasta czy stref wpoczynkowo-rekreacyjnych. Zmiany widoczne są nie tylko w mieście ale również w poszczególnych sołectwach, które dzięki środkom wyodrębnionym z budżetu gminy, mogły zrealizować przedsięwzięcia służące poprawie życia swoich mieszkańców. Warto dodać, że w roku 2013 środki przeznaczone na fundusz sołecki kształtowały się na poziomie 540 tys. zł.

W 2014 r. gmina Busko-Zdrój będzie kontynuować działania nakierunkowane na zaspakajanie potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców gminy Busko-Zdrój, zagospodarowanie terenów zielonych, uzbrojenie terenów pod inwestycje, usprawnienie i rozbudowę systemu komunikacyjnego, modernizację oświetlenia ulicznego a także remonty dróg. Na 2014 rok środki funduszu sołeckiego wyniosą 600 tys. zł.

Podsumowania, plany i nowe rozwiązania były głównym tematem noworocznego spotkania, podczas którego sołtysi wyrazili swoje spostrzeżenia odnośnie dotychczasowej współpracy oraz podziękowali burmistrzowi za pomoc w realizacji ważnych dla nich zadań.

msg