Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 1. Administrator danych.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury,
  al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój.
 2. Inspektor ochrony danych.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  a) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.
  a) Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  b) Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
  c) Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 4. Odbiorcy danych osobowych.
  W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych.
  Dane osobowe przetwarzane przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.
  Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) przenoszenia swoich danych osobowych,
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 7. Prawo do cofnięcia zgody.
  Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
  - Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
  a) ustawowym,
  b) umownym,
  c) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
  - W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  - W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  - W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań i uroczystości organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem strony internetowej, materiałów informacyjnych. W/w wydarzenia związane mogą być z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w nich.

Osoby wchodzące na spotkanie lub uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza, przedstawicieli Urzędu, co związane jest z prowadzeniem polityki informacyjnej Urzędu, w tym publicznego prezentowania działań organów administracji samorządowej, realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków masowego przekazu.