Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

 Zdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Zdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenuZdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 

Tytuł:

„Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”

Cel:

Celem projektu było dostosowanie budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Zakres wykonanych robót obejmował m.in.:

 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę docieplenie i rozbiórkę części budynku przy ul. Bocznej 6A wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej z budową wentylacji mechanicznej i hybrydowej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego;
 • przebudowę, nadbudowę docieplenie budynku przy ul. Bocznej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej z budową wentylacji mechanicznej i hybrydowej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego;
 • budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczych oraz wewnętrznych linii zasilających energii elektrycznej;
 • budowę altany, wiaty widowiskowej i wiaty śmietnikowej, dojść i dojazdów, miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszącej;
 • rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych;
 • wycinkę istniejących drzew i krzewów będących w kolizji z projektowaną inwestycją oraz wykonanie nowych nasadzeń krzewów liściastych i iglastych oraz wykonanie trawników i rabat kwiatowych;
 • przebudowę skrzyżowania ul. Bocznej z ul. Kopernika w obrębie pasa drogowego z utwardzeniem terenu działek objętych pozwoleniem;
 • dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,8 kW;
 • wykonanie i umieszczenie tablic pamiątkowych informujących o źródłach dofinansowania;
 • dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego;
 • wykonanie małej architektury (ławki, pojemniki na odpady, kosze uliczne do segregacji odpadów , stojaki rowerowe).
 • dostawę i montaż umeblowania (stoły, krzesła konferencyjne, biurka, szafy, kontenerki mobilne, panele nadbiurkowe);

Tytuł:

Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju o szyb windowy.


Cel:

Celem projektu było dostosowanie budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przy al. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy zewnętrznej

Zakres prac obejmował m. in.:

 • wykonanie szybu windowego;
 • montaż obudowy szybu windowego;
 • montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej;
 • wykonania zadaszenia nad wejściem do szybu windowego;
 • wykonanie zagospodarowania terenu działki, polegającego na przebudowie istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
 • wykonanie schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych;
 • dostawę, montaż i uruchomienie windy;

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Zadanie współfinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze B w ramach projektu „Dostosowanie budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przy ul. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy zewnętrznej”.
Całkowity koszt inwestycji wynosił ok 950.000,00 zł.

Termin realizacji
Termin zakończenia realizacji inwestycji wrzesień 2021 r.

Tytuł Projektu:

„Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego” – Etap II

Zdjęcie przedstawia dwa skierowane do siebie białe łabędzie stojące przy Stawie Niemieckim, który rozświetla niebieska fontanna. Fot. K. Chmura Zdjęcie przedstawia zimowy zachód słońca nad Stawem Niemieckim w tle którego widać domek dla łabędzi, drewnianą budkę lęgową dla kaczek oraz drewnianą platformę lęgową dla łabędzi. Fot. K. Chmura Zdjęcie przedstawia Staw Niemiecki na tle zieleni oraz bloków mieszkalnych. Fot. K. Chmura

Cel:

Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych

Tytuł Projektu:

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne

Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju

Cel projektu:

Celem projektu jest odtworzenie i rewitalizacja terenów parkowych w części uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój, w tym również poprawa ich estetyki i funkcjonalności oraz pobudzenie działalności gospodarczej istniejących i planowanych obiektów uzdrowiskowych w obrębie rozszerzenia oferty usług dla kuracjuszy.

Zakres robót obejmował:

a) Wykonanie ciągu komunikacji pieszo-jezdnej;
b) Wykonanie linii kablowej oświetlenia parkowego;
c) Wykonanie zieleni parkowej niskiej tj. byliny, wrzosy, wrzośce, krzewy róży oraz trawników wraz z wymianą gruntu na ziemie urodzajną;
d) Montaż ławek parkowych oraz pojemników (zestawów) do selektywnej zbiórki odpadów;
e) Wykonanie oznakowania pionowego.

Tytuł inwestycji:

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju”

 Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju 7Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju

Cel

Budowa kładki pieszo-rowerowej na ul. Starkiewicza ma na celu skomunikowanie ruchu pieszego i rowerowego ulic Rokosza, Starkiewicza, oraz Parku Zdrojowego ze szpitalem „Górką

Zakres robót

 • Budowa kładki pieszo-rowerowej o długości 252 m.
 • wykonanie dwóch niezależnych ciągów komunikacyjnych: pieszego i rowerowego, połączonych ze sobą w części środkowej główną podporą nad ulicą Starkiewicza.
 • wykonanie schodów terenowych dla umożliwienia ruchu pieszego z obu stron ulicy Starkiewicza oraz część odnogi bocznej dla umożliwienia wjazdu dla rowerzystów z ul. Starkiewicza od strony szpitala „Górka”.
 • wykonanie oświetlenia kładki poprzez zabudowę opraw liniowych oraz oświetlenia iluminacyjnego typu LEDowego