Logo Gminy Busko-Zdrój

MIESZKANIEC

Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

 Zdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Zdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenuZdjęcie przedstawia z finalnego etapu inwestycji pn.,,Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 

Tytuł:

„Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”

Cel:

Celem projektu było dostosowanie budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Zakres wykonanych robót obejmował m.in.:

 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę docieplenie i rozbiórkę części budynku przy ul. Bocznej 6A wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej z budową wentylacji mechanicznej i hybrydowej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego;
 • przebudowę, nadbudowę docieplenie budynku przy ul. Bocznej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej z budową wentylacji mechanicznej i hybrydowej, centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego;
 • budowę przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczych oraz wewnętrznych linii zasilających energii elektrycznej;
 • budowę altany, wiaty widowiskowej i wiaty śmietnikowej, dojść i dojazdów, miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszącej;
 • rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych;
 • wycinkę istniejących drzew i krzewów będących w kolizji z projektowaną inwestycją oraz wykonanie nowych nasadzeń krzewów liściastych i iglastych oraz wykonanie trawników i rabat kwiatowych;
 • przebudowę skrzyżowania ul. Bocznej z ul. Kopernika w obrębie pasa drogowego z utwardzeniem terenu działek objętych pozwoleniem;
 • dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,8 kW;
 • wykonanie i umieszczenie tablic pamiątkowych informujących o źródłach dofinansowania;
 • dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego;
 • wykonanie małej architektury (ławki, pojemniki na odpady, kosze uliczne do segregacji odpadów , stojaki rowerowe).
 • dostawę i montaż umeblowania (stoły, krzesła konferencyjne, biurka, szafy, kontenerki mobilne, panele nadbiurkowe);

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

„Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w ramach projektu pt. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Oś 6 „Rozwój miast” RPO WŚ oraz ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Wartość zadania: 4.958.572,79 zł

Termin realizacji:
Termin zakończenia realizacji inwestycji listopad 2021 r.