Logo Gminy Busko-Zdrój

TĘŻNIA

Tężnia o poranku
Tężnia przy pięknej pogodzie z lotu ptaka
Rowerek obok Tężni Solankowej w Busku-Zdroju
Oświetlona Tężnia nocą z lotu ptaka
Tężnia przy pięknej pogodzie z lotu ptaka
Plac zabaw - piracki statek
Fontanna
previous arrow
next arrow
PlayPause

§1

Postanowienia ogólne

 1. Kompleks „#TężniaBusko” jest obiektem turystyczno-rekreacyjnym, stanowiącym integralną część Parku Zdrojowego będącego własnością Gminy Busko-Zdrój, na terenie którego obowiązuje Regulamin Parku Zdrojowego w Busku-Zdroju.
 2. W skład kompleksu wchodzą: zewnętrzna tężnia sezonowa, dom zdrojowy z tężnią całoroczną, oranżeria i fontanna.
 3. Administratorem Kompleksu „#TężniaBusko” jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju (BSCK).
 4. Kompleks czynny jest cały rok, za wyjątkiem tężni zewnętrznej, która nie działa w okresie zimowym.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.teznia.busko.pl oraz w obiekcie - na terenie tężni.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia tężni lub wprowadzenia innych ograniczeń, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami techniczno-organizacyjnymi, które uniemożliwiają przebywanie osób lub zakłócają proces technologiczny.
 7. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie tężni wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna, a w przypadku grup zorganizowanych na jednego opiekuna może przypadać nie więcej niż 10 osób nieletnich.
 8. Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do jego przestrzegania.

§2

Zasady korzystania z tężni solankowych

 1. Wejście na teren tężni solankowych jest odpłatne, a zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Ceny biletów oraz zasady przyznawania ulg reguluje cennik, dostępny w siedzibie BSCK, na stronie internetowej www.teznia.busko.pl oraz w kasie tężni.
 3. Przebywający na terenie tężni mogą poruszać się wyłącznie w miejscach udostępnionych i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. W każdym przypadku należy bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników obsługi.
 5. Na terenie obiektu tężni zabrania się:
  1. wyciągania gałązek z tarniny,
  2. zaśmiecania terenu, a w szczególności wrzucania śmieci lub wlewania płynów do koryta odpływowego pod tężnią,
  3. niszczenia infrastruktury i zieleni,
  4. samowolnego ingerowania w pracę zainstalowanych urządzeń i sprzętu,
  5. używania otwartego ognia oraz palenia papierosów,
  6. picia solanki i używania jej do celów spożywczych,
  7. spożywania alkoholu i innych używek,
  8. wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu i zdrowiu,
  9. hałaśliwego zachowania, zakłócającego atmosferę wypoczynku i relaksu,
  10. jazdy na rowerze, deskorolce, rolkach i hulajnogach,
  11. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego lub przewodnika osób niewidomych i słabowidzących,
  12. niszczenia, wynoszenia oraz przemieszczania jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie obiektu,
  13. prowadzenie działalności handlowej lub promocyjnej bez uprzedniej zgody administratora.
 1. Korzystając z tężni sezonowej na poziomie tarasowym należy zachować szczególną ostrożność
  - zabrania się wchodzić na ławki i wychylać się poza wygrodzenia.
 2. Korzystanie z tężni całorocznej odbywa się w trybie 25-minutowych sesji, z których jednorazowo może skorzystać limitowana liczba osób, określona przez administratora.
 3. Zasady bezpieczeństwa:
  1. Teren tężni objęty jest monitoringiem wizyjnym, a nagranie z kamer może stanowić podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu.
  2. Osoby wchodzące do tężni solankowej oraz ich podręczny bagaż mogą być poddane kontroli. Wyznaczeni pracownicy mogą prosić o otwarcie i okazanie zawartości torebek podręcznych i innego bagażu. Osoby, które odmówią poddania się kontroli, nie zostaną wpuszczone na teren tężni solankowej.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za wypadki i kontuzje powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
  2. za zabrudzenia ubrań spowodowanych kontaktem z solanką,
  3. za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

§3

Dostępność tężni i zalecenia zdrowotne

 1. Z tężni solankowej mogą korzystać osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do inhalacji jodowych. Każdy użytkownik przebywa w niej na własną odpowiedzialność. Zalecana jest wcześniejsza konsultacja medyczna.
 2. Rekomendowany czas pobytu w tężni nie powinien przekraczać 25 minut.
 3. Przeciwwskazania do korzystania z tężni:
  1. choroby kardiologiczne - szczególnie niewydolność naczyń wieńcowych przy jednoczesnym niskim ciśnieniu tętniczym oraz świeżo przebyty zawał mięśnia sercowego,
  2. nadczynność tarczycy,
  3. nadwrażliwość na jony zawarte w solance (jod, brom, etc.),
  4. choroby pulmonologiczne – zaawansowana astma oskrzelowa, przebyta gruźlica płuc, przebyty ropień płuca,
  5. choroby nowotworowe,
  6. inne choroby przebiegające z ostrym stanem zapalnym i gorączką.

 

 1. Kompleks „#TężniaBusko” przystosowany jest dla osób nieporuszających się samodzielnie (część parterowa). Wyjątek stanowi przebywanie na tarasie widokowym tężni zewnętrznej.

§4

Przebywanie w domu zdrojowym

 1. Dom zdrojowy w Kompleksie „#TężniaBusko” jest obiektem wielofunkcyjnym, na terenie którego działają:
  1. tężnia całoroczna,
  2. oranżeria ze strefą cateringową,
  3. recepcja z kasą biletową, centrum informacji turystycznej oraz sklepem z pamiątkami.

 

 1. Szczegółowe zasady korzystania z domu zdrojowego określa administrator obiektu.
 2. Zasady, o których mowa w pkt. 2 podlegają podaniu do publicznej wiadomości, m.in. poprzez udostępnienie w recepcji oraz opublikowanie na stronie internetowej www.teznia.busko.pl.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Osoby które naruszają porządek publiczny, nie respektują regulaminu Kompleksu „#TężniaBusko”, zasad korzystania z poszczególnych atrakcji lub nie stosują się do zaleceń pracowników, mogą zostać usunięte z obiektu.
 2. Wobec osób dokonujących aktów wandalizmu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.
 3. Za szkody wyrządzone przez osoby nieletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Wnioski, a także uwagi dotyczące pracy tężni należy zgłaszać administratorowi.